Kontrola vstupu

Kaba exos - rozsáhlá kontrola vstupu